21 juni 2021

Landelijke werkgroepen

De NVRF wilt graag de samenwerking tussen de verschillende disciplines in kaart brengen. Onderstaand de meest belangrijke werkgroepen waar leden van de NVRF bij betrokken zijn.

Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap

Het Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap (NVDG) bestaat sinds 1993 als vereniging van medewerkers van gespecialiseerde afdelingen voor dwarslaesierevalidatie. Het doel van de vereniging is het bevorderen van:

  • de samenwerking tussen personen die zich met dwarslaesierevalidatie in Nederland en Vlaanderen bezighouden;

  • de uitwisseling van ideeën en ervaringen tussen deze personen;

  • de uitwisseling van ideeën en ervaringen met personen uit andere landen, die zich met dwarslaesierevalidatie bezighouden;

  • wetenschappelijk werk over dwarslaesierevalidatie.

Werkgroep CVA Nederland

De werkgroep CVA Nederland (WCN) bestaat in haar huidige opzet sinds 1991. Revalidatieartsen uit revalidatiecentra en ziekenhuizen, die geïnteresseerd zijn in CVA-problematiek, zijn bij de werkgroep aangesloten. De WCN houdt zich bezig met advisering, verbetering van de kwaliteit van behandeling van CVA, onderlinge afstemming en scholing. 

Werkgroep Pijnrevalidatie Nederland

De Werkgroep Pijnrevalidatie Nederland (WPN) heeft als doel het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de revalidatiegeneeskundige behandeling bij patiënten met chronische pijnklachten die zich uiten in het houdings- en bewegingsapparaat. Dit doet de werkgroep door het ontwikkelen van een gezamenlijke visie, het vormen van een consensus, het ontwikkelen van een standaardisatie van meetinstrumenten en het bevorderen van studie en het verspreiden van kennis onder revalidatieartsen, revalidatieartsen in opleiding, revalidatieteamleden en verwijzers.

Werkgroep Ketenzorg

De revalidatie participeert in de ketenzorg en stimuleert de NVRF om hierin een rol te spelen.

Er is frequent contact en overleg met de collega’s in de ketenzorg (1e, 2e en 3e-lijns). Deze intramurale werkwijze leidt tot de beste zorg zowel inhoudelijk, doelmatig als kosteneffectief. 

Operationeel

Operationeel zijn er al verschillen netwerken (Neurorevalidatie, CVA-netwerk, Parkinsonnet etc.) actief en draait er een landelijke pilot (dwarsleasie) om met ‘mobiele teams’ te werken. 

Subsidies voor nieuw innovaties op dit onderwerp

ZonMW Subsidiekalender

Particulier (www.verlaak.nl)

Lopende projecten

Hogescholen

Revalidatiecentra