17 november 2020

Motie van wantrouwen tegen bestuurslid Henk Jansen

Laat je stem horen 18 november op de ALV van het KNGF!

Motie van wantrouwen tegen bestuurslid Henk Jansen

Beste collega,

Wij, vrijwel alle beroepsinhoudelijke verenigingen (BI’s), waaronder NVFS, NVMT, NFP, NVRF, NVFB, NVFG, en NVFK, maken ons zorgen. Grote zorgen.
Er is de laatste jaren verdeeldheid in de hand gewerkt waardoor er een leegloop van leden gaande is, omdat grote en kleine partijen van het KNGF overstappen naar het SKF. Door de ledenleegloop verliest het KNGF financiële en inhoudelijke slagkracht. Daarnaast is er al jaren geen constructieve dialoog gevoerd met zorgverzekeraars, waardoor de fysiotherapie onder druk is komen te staan.
Overal om ons heen ontstaan initiatieven die wezenlijke taken uitvoeren op het gebied van belangenbehartiging en beroepsinhoud waar geen centrale regie op is. De vele initiatieven die buiten het KNGF worden opgetuigd, zoals alle commerciële en inhoudelijke zorgnetwerken, vragen om een verbindende vereniging en een prominente en proactieve rol van het KNGF hierin.

Wat is nu het resultaat van de afgelopen jaren?
Het KNGF bestuur slaagt er niet in om de beroepsgroep van de fysiotherapeuten bij elkaar te houden en de proactieve rol te vervullen die noodzakelijk is.
De persoon die verantwoordelijk is voor het behartigen en verbinden van de belangen van de fysiotherapeuten draagt in onze ogen echter bij aan de huidige verdeeldheid. Henk Jansen laat veelvuldig het persoonlijk belang voor het belang van het KNGF gaan. Bijvoorbeeld wanneer de meerderheid van de leden aangeeft dat het KNGF inspanning moet leveren om samen te gaan met het SKF, en hij dit openlijk op Facebook ondermijnt. Vergelijkbaar gedrag horen wij al jaren van partnerorganisaties, namelijk dat afspraken niet worden nagekomen en er geen vertrouwen is in Henk Jansen als bestuurslid. Dit werkt ook belemmerend in de huidige gesprekken met SKF.

Wat hebben we als BI’s gedaan?
Met de beroepsinhoudelijke verenigingen hebben we dit veelvuldig op bestuurlijk niveau aangekaart. Helaas zonder resultaat. Doordat het vertrouwen weg is bij de beroepsinhoudelijke verenigingen en stakeholders, is er een bestuurlijke impasse ontstaan. Dit is onwenselijk voor de beroepsgroep en leidt tot verdere verdeeldheid binnen de fysiotherapie en verzwakking van de positie van het KNGF.

Wat kunnen leden doen?
Jullie kunnen, tijdens de ALV, hier iets aan doen. Wij als beroepsinhoudelijke verenigingen staan voor eenheid in de fysiotherapie en een KNGF met een prominente en proactieve rol. Henk Jansen heeft zichzelf gediskwalificeerd als bestuurder en past wat ons betreft niet bij de toekomst van het KNGF. Om de fysiotherapie en de beroepsvereniging verder te helpen is het nodig om de motie van wantrouwen tegen Henk Jansen te steunen die wordt ingediend tijdens de ALV van 18 november 2020.

Deze motie is op initiatief van een groep leden tot stand gekomen. Als BI’s ondersteunen we dit initiatief. Wij vragen jullie om deel te nemen aan de ALV en de motie van wantrouwen te steunen.

De ALV is a.s. woensdag van 19.00 uur tot 20.30 uur en wordt geheel online gehouden. Om je stem te kunnen laten horen is aanmelden noodzakelijk. Dat kan via: MijnKNGF.nl.

De samenwerkende BI’s: NVFS, NVMT, NFP, NVRF, NVFB, NVFG, NVFK

Onderstaand de motie zoals deze wordt ingediend tijdens de ALV

Motie van wantrouwen tegen bestuurslid Henk Jansen en voorstel tot schorsing ingediend tijdens de Algemene Ledenvergadering KNGF d.d. 18 november 2020

Aan de Algemene Ledenvergadering van het KNGF, in vergadering bijeen op woensdag 18 november 2020, wordt door de ondertekenaars en indieners een beslissing gevraagd op de navolgende motie.

Constaterende dat:

 • Op 21 oktober 2020 Henk Jansen, bestuurslid KNGF, zich heeft uitgesproken over de gang van zaken rond de mening van leden van het KNGF op social media. Citaat: “het bestuur van het KNGF was geen voorstander van die enquête, die is ons “opgedrongen” door Consilium en een motie op de laatste alv”;
 • Deze uitspraken niet op zich zelf staan en een patroon zijn van het gedrag van Henk Jansen jegens leden, interne en externe stakeholders, waaronder Zorgverzekeraars, Overheidsinstanties en lid verenigingen van het KNGF;

Overwegende dat:

 • Dat de ALV het hoogste orgaan is binnen de vereniging;
 • Dat de op de ALV van 17 juni 2020 ingediende motie met als strekking om de in de Fysio E-nieuws van 16 juni 2020 beschreven besluiten van het bestuur ten aanzien van praktijkregisters, de samenwerking met IPF en het overleg met SKF, ter goedkeuring aan de leden voor te leggen in een extra ledenvergadering of ledenraadpleging voordat ze in uitvoering is aangenomen;
 • Er van 11 augustus 2020 tot 3 september er een ledenraadpleging heeft plaatsgevonden;
 • Er 4025 leden hun stem hebben laten horen;
 • Het bestuur van het KNGF besluiten van leden dient te respecteren en uit te voeren;
 • Persoonlijke uitlatingen van bestuursleden van het KNGF op social media niet los gezien kunnen worden van het bestuurlijke standpunt van het betreffende bestuurslid;
 • Uitspraken van bestuursleden van het KNGF in overleggen en bijeenkomsten met stakeholders en andere relaties de belangen van het KNGF en haar leden dienen te behartigen;
 • Dit bij de portefeuillehouder belangenbehartiging extra van belang is;
 • De recente uitlatingen van Henk Jansen een patroon vertonen, waarin andere partijen onheus worden bejegend en in een negatief daglicht worden gesteld;
 • Deze en vergelijkbare uitlatingen er in toenemende mate toe leiden, dat het KNGF minder welkom is bij bestuurlijke overleggen op het hoogste niveau.

Spreekt als haar mening uit dat:

 • Het vertoonde gedrag van de heer Henk Jansen niet past bij het gedrag, dat mag worden verwacht van een bestuurslid KNGF in het algemeen en de portefeuillehouder belangenbehartiging in het bijzonder en daarmee in strijd is met zijn verplichting tot een behoorlijke taakvervulling als bestuurslid;
 • het gedrag van Henk Jansen nadelig werkt in de relatie met verschillende stakeholders van het KNGF;
 • de heer Henk Jansen daarmee de belangen schaadt van het KNGF en van haar leden;

Verzoekt de Algemene Ledenvergadering de navolgende besluiten te nemen:

 1. De heer Henk Jansen met onmiddellijke ingang te schorsen in zijn functie als bestuurslid van het KNGF;
 2. De ontslagprocedure voor de heer Henk Jansen in gang te zetten, althans het ontslag van de heer Jansen als bestuurder te agenderen op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering, die uiterlijk binnen 3 maanden na heden zal plaatsvinden.

En gaat over tot de orde van de dag.