03 december 2020

Tijd voor transparantie en samenwerking

Let op: inschrijven voor de ALV is mogelijk tot dinsdag 8 december 12.00 uur!

Beste leden,

Voor de algemene ledenvergadering (ALV) van het KNGF is een motie ingediend tegen KNGF-bestuurslid Henk Jansen. De motie is ingediend door circa 70 individuele leden van het KNGF en zij zijn op de ALV vertegenwoordigd door Igor Tak. Direct na het indienen van de motie hebben wij een nieuwsflits verstuurd, waarin wij jullie aandacht hebben gevraagd voor de motie en geadviseerd voor de motie te stemmen. Tijdens de ALV van 18 november heeft een grote meerderheid aangegeven de motie in stemming te willen brengen. Resoluut is de vergadering hierna geschorst en aangekondigd dat de motie op 9 december in stemming wordt gebracht, zodat het KNGF-bestuur de mogelijkheid had om een preadvies naar de leden te sturen.

Voor velen van jullie kwam de motie zeer onverwacht. Dit leverde veel reacties op, o.a. op sociale media, in de praktijken en richting de Beroepsinhoudelijke verenigingen (BI’s). In deze nieuwsflits kijken we kort terug op de achterliggende periode en kijken we vooruit naar de ALV van 9 december.

Toelichting van de BI’s op het steunen van de motie

De besturen van de BI’s hebben begrijpelijkerwijs vragen gekregen over het steunen van de motie. De BI’s hebben hier in de eigen ALV’s een toelichting op gegeven en hun afwegingen verduidelijkt. De BI’s die hun ALV al voor 18 november hadden georganiseerd, hebben een informatieavond gehouden om nadere toelichting te geven.
Zoals jullie hebben kunnen lezen in de motie, is de motie ingediend op basis van een opeenstapeling van redenen. Voor jullie is het vooral belangrijk om te weten waarom wij als Bi’s hebben besloten een advies uit te brengen om te stemmen voor de motie.

Samenwerking

De BI’s zoeken steeds de samenwerking vanuit een inhoudelijke gedrevenheid. Niet alleen met onze beroepsvereniging, het KNGF, maar ook met Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF), zorgverzekeraars en andere partijen, die binnen ons beroep actief zijn. Als BI’s staan wij voor de belangen van de gespecialiseerde fysiotherapeut en voor de juiste zorg op de juiste plaats door de juiste fysiotherapeut. Zoals gezegd gaan de BI’s de dialoog zelf ook aan met verzekeraars waarbij er gesproken wordt over wat beide partijen bindt, namelijk kwaliteit. De zorgverzekeraar wil kwaliteit van zorg om uiteindelijk de zorgkosten beheersbaar te houden. Wij als specialisten willen optimale kwaliteit van zorg voor onze patiënten, maar ook dat borging van de kwaliteit terug gaat naar waar het hoort, bij de beroepsgroep.

In onze gesprekken staan zorgverzekeraars daar ook voor open en stellen zij dat alleen wij als beroepsgroep uitspraken kunnen doen over kwaliteit van zorg en zelf ook weten hoe kwaliteit het beste kan worden geborgd. Zij zijn geïnteresseerd in een andere benadering van de inzet van fysiotherapie nu en in de toekomst om uiteindelijk de kosten voor de maatschappij, niet alleen voor de verzekeraar, beheersbaar te houden. Vanuit die grondhouding voeren wij gesprekken. Recent is daardoor bijvoorbeeld ook de NFP (psychosomatiek) bij zorgverzekeraar DSW erkend en is er een hoger tarief uit voort gekomen.

Grondhouding

Deze grondhouding staat in schril contrast met die van bestuurder Henk Jansen, die aangeeft niet te willen investeren in kwaliteit en ook niet te willen differentiëren voordat het basistarief is verhoogd tot minimaal € 38,-. Als BI vinden wij dergelijke uitspraken onethisch en schadelijk voor het imago van onze beroepsgroep.

Dit heeft in onze ogen de volgende consequenties:

 • dit standpunt heeft in de afgelopen 6 jaren nog niet tot een marktconforme verhoging van het tarief geleid, ondanks een positief geframed kostprijsonderzoek;
 • het is schadelijk voor het imago van de beroepsgroep;
 • door eenzijdig een financiële eis te stellen is de inhoud niet langer leidend. Hierdoor komt een constructieve dialoog over inhoud en een passende vergoeding nooit van de grond;
 • wanneer er onvoldoende geïnvesteerd wordt in kwaliteit wordt uiteindelijk de patiënt de dupe;
 • het heeft tot nu toe tot gevolg dat veel gespecialiseerde KNGF leden zich niet meer in het KNGF herkennen en zich bij het SKF aansluiten.

Onze grondhouding, waarbij we kwaliteit als middel gebruiken om het gesprek te voeren, staat haaks op de wijze waarbij het tarief als middel van gesprek wordt ingezet. Wij zijn van mening dat we eerst de kwaliteit (zelf) moeten borgen en dat we het daarna pas over het tarief kunnen hebben. Henk Jansen presenteert een andere mening: eerst het tarief en daarna pas kwaliteit. Deze confronterende grondhouding heeft een negatief effect op de gesprekken, die wij voeren met zorgverzekeraars.
Wij zien allemaal dat veel leden weg lopen van het KNGF en dat er vele initiatieven ontstaan buiten het KNGF. Waarom? Omdat leden willen differentiëren. Niet omdat de zorgverzekeraar dat wil, maar omdat zij willen differentiëren vanuit de kwaliteitsgedachte van hun specialisatie en dit wil Henk Jansen niet.

Historie en achtergrond

Het KNGF is een vereniging, wat betekent dat de leden het recht hebben om een uitspraak te doen over het te voeren beleid. Tijdens de ALV van juni 2020 is een motie ingediend door Willem Langoor, ondersteund door een advies van het Consilium (ledenadviesraad), vanwege de belangrijke beleids- en strategische keuzes van het KNGF-bestuur ten aanzien van de inrichting van het praktijkregister. Kort voor de ALV op 17 juni had het KNGF bestuur een aantal besluiten ten aanzien van praktijkregisters, de samenwerking met Innovatie Platform Fysiotherapie (IPF) en het overleg met SKF (Update stand van zaken rondom inkoopbeleid 2021) genomen. De leden waren hier niet in betrokken, dus hebben een aantal leden het bestuur via een motie gevraagd om een ledenraadpleging. Hangende deze ledenraadpleging werd het KNGF-bestuur verzocht een pas op de plaats te maken, oftewel de activiteiten rondom de praktijkregisters ‘on hold’ te zetten. Een goed voorbeeld van hoe de democratie binnen de vereniging werkt.

Echter, vlak nadat deze motie was aangenomen liet bestuurslid Henk Jansen in diverse app groepen weten dat hij door zou gaan met het opzetten van een praktijkregister met IPF. Dit was opvallend, maar nog geen reden tot zorg. Immers, er werd een formele raadpleging voorbereid.

Rol BI’s bij de ledenraadpleging: samenwerking zoeken

Gedurende de zomerperiode hebben alle BI’s jullie via nieuwsflitsen gewezen op de op handen zijnde raadpleging en van informatie voorzien om een afgewogen keuze te kunnen maken. De uitkomst van deze ledenraadpleging was dat 80% van de leden voor een samenwerking met het SKF stemden en daarmee stemden voor eenheid in de beroepsgroep. De andere voorgestelde trajecten werden in veel mindere mate ondersteund.

Standpunt ten aanzien van bestuurslid Henk Jansen

So far so good, totdat bestuurslid Henk Jansen in sociale media het volgende bericht plaatste: “het bestuur van het KNGF was geen voorstander van die enquête, die is ons “opgedrongen” door Consilium en een motie op de laatste alv”.

Een bestuurder dient zich te conformeren aan de uitspraken van de ledenvergadering, als hoogste orgaan van de vereniging. Dat geldt ook voor bestuurslid Henk Jansen.

Hij moet als vertegenwoordiger van het KNGF de uitspraken loyaal en overtuigd ondersteunen en uitdragen. Als een bestuurder zich hiermee niet kan verenigen dient hij de eer aan zichzelf te houden en te vertrekken.

Zowel de BI’s als het Consillium hebben over deze uitspraak een brief opgesteld waarin gevraagd werd om opheldering en om openbaar afstand te nemen van zijn uitlatingen. De reactie op deze brief was voor de BI’s zeer onbevredigend en onderstreepte het gevoel dat het geluid van de leden overstemd werd door het eigen geluid van Henk.

Wij vinden het als BI’s belangrijk om op een respectvolle wijze met elkaar om te gaan. Wanneer gesprekken moeizaam verlopen, vraagt dit voor het eventueel naar buiten brengen van berichten om bedachtzaamheid. Dit komt de samenwerking ook ten goede en zo hopen we te voorkomen dat dat wat zakelijk is, persoonlijk wordt. Dit betekent echter niet dat alles altijd soepel verloopt. Als BI’s staan wij voor de samenwerking en de eenheid in de beroepsgroep. Een samenwerking waar plek is voor alle praktijken, groot en klein, waar een ieder op zijn eigen niveau aan kwaliteit kan werken. Daar geloven we in en daar vechten we voor. Door de eenheid zijn er minder overheadkosten en kan er meer geld van leden naar belangenbehartiging en kwaliteit. Ook wordt onze positie naar stakeholders hiermee versterkt.

In dit streven ervaren de BI’s al tijden een moeizame samenwerking met bestuurslid Henk Jansen. We hebben er steeds bewust voor gekozen bovenstaande kwesties met respect aan de vergadertafel op te lossen maar vonden tot nu toe weinig gehoor. Het bericht op Facebook was voor de besturen van de BI’s de druppel die ons heeft doen besluiten om jullie te adviseren de motie van wantrouwen te steunen. Ook wij vinden dit een rigoureuze stap. Wij begrijpen dat het voor degenen die niet bij deze ingewikkelde discussies betrokken zijn, lastig te plaatsen is. Daarnaast respecteren wij dat iedereen hier zijn eigen mening of ideeën over heeft.
Jullie hebben als leden uiteraard zelf een beslissing te nemen, dit kan voor of tegen de motie zijn, of een blanco stem als je geen besluit kunt nemen.

Préadvies

Als BI’s willen we de eenheid in onze beroepsgroep terugbrengen en bewaren. Vanuit de grondhouding waarin inhoudelijke kwaliteit en professionele rol voorop staat. Wij herkennen ons niet in de manier waarop het bestuur van het KNGF zich uit en hetgeen zij beweren in hun preadvies.

Hoe nu verder

Op 9 december zal er inhoudelijk over de motie gestemd worden. Wij zijn van mening dat KNGF bestuurslid Henk Jansen als portefeuillehouder belangenbehartiging onvoldoende functioneert en geen positieve bijdrage levert aan het behartigen van de belangen van de beroepsgroep en in het bijzonder voor de gespecialiseerde collega’s. Henk Jansen zet zich met veel energie in voor een grote groep algemeen fysiotherapeuten. Wij moeten helaas vaststellen dat zes jaar lang polariseren een voedingsbodem is en is geweest voor allerlei initiatieven die concurreren met het KNGF. Bestuurslid Henk Jansen wordt door velen geroemd vanwege het feit dat hij zegt waar het op staat en daarmee op zou komen voor het belang van de fysiotherapie. Als BI’s ervaren wij dat dit gedrag door stakeholders aan de onderhandelingstafels niet wordt gewaardeerd en averechts lijkt te werken. Wij denken dat Henk, ondanks zijn ongetwijfeld goede bedoelingen, daarmee onderdeel is van het probleem en niet van de oplossing. Wij adviseren jou dan ook om voor de motie te stemmen.

Door de schorsing van de vergadering krijgen alle leden opnieuw de mogelijkheid om hun stem uit te brengen. Het KNGF-bestuur heeft zijn preadvies gegeven, deze is te lezen op de website. Elke stem telt.
Ons advies is om je stem uit te brengen en voor de motie te stemmen.

Let op:

 • Ook als je op 18 november al gestemd hebt dien je opnieuw je stem uit te brengen op 9 december!
 • Om je stem te kunnen uitbrengen op 9 december moet je aanmelding uiterlijk op 8 december vóór 12.00 uur binnen zijn! 
  Stemgerechtigde leden hebben op 30 november jl. een persoonlijke uitnodiging ontvangen waarmee je je kunt registreren voor het vervolg van de 285ste ALV.
  Als je deze uitnodiging niet hebt ontvangen, kun je dat doorgeven via: [email protected]

Het is nu tijd voor transparantie en samenwerking in het belang van de hele beroepsgroep!

De besturen van NVMT, NVFS, NFP, NVFB, NVRF, NVFK en NVFG